Testowanie efektów koordynacji receptorowo-ruchowej przy użyciu programu komputerowego - "PNTR"

Uwagi licencyjne:

Spis treści

Wymagania uruchomieniowe programu

Procedura badawcza

1. Reakcja prosta

2. Reakcja złożona

3. Piórkowski

4. Krzyżowy

5. Podzielność uwagi

6. Orientacja postrzeganie

Oznaczenia na klawiaturze

Normy punktowe


Wymagania uruchomieniowe

          Wymagania sprzętowe:

Uruchomienie programu:

 

Procedura badawcza

Uwaga !!! Zadań testowych nie można udostępniać do ćwiczeń - treningu. Wielokrotne powtarzanie testów w krótkich odstępach czasu obniża ich wartość diagnostyczną, tym samym pomiary nie będą rzetelne. Program, każdorazowo należy uruchamiać z załączonego dysku CD lub dyskietki - tak aby dostęp do kopii programu miała tylko osoba prowadząca badania. W przypadku zniszczenia dysku, bezpłatną kopię można otrzymać drogą elektroniczną - kontakt z autorem poprzez pocztę e-mail: wgklocek@cyf-kr.edu.pl

Zadania testowe należy przeprowadzać w godzinach przedpołudniowych (9-12), przy czym badani powinny być w stanie pełnego wypoczynku i dobrego samopoczucia. Pomiary nie mogą być poprzedzone wysiłkiem fizycznym i umysłowym, również zły stan zdrowia wyklucza udział w badaniach.

Niezbędne jest zapewnienie warunków umożliwiających koncentrowanie uwagi na zadaniach testowych:

Każdy test należy powtórzyć dwukrotnie w odstępie 3-5 minutowym, przerwy wypoczynkowe pomiędzy kolejnymi testami powinny wynosić ok. 5 min (w praktyce badanie można przeprowadzać w grupach 2-3 osobowych - wtedy, kolejni badani wykonują zadania w trakcie przerw wypoczynkowych dla pozostałych osób). Notować należy lepszy z dwóch pomiarów (krótszy czas lub wyższy wskaźnik). Uwaga !!! Badani nie mogą obserwować przebiegu prób u innych osób, gdyż na skutek niekontrolowanej wyuczalności oraz zmęczenia pomiary nie będą rzetelne.

Wszystkie czynności związane z obsługą programu wykonuje osoba prowadzące badanie, czynności badanego ograniczone są do uruchomienia próby (po wyświetleniu sygnału: "START > dowolny klawisz") i jej wykonania.

Testy powinny być przeprowadzone w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego - wg uszeregowania przedstawionego poniżej.

Istniej możliwość zmiany ustawień standardowych programu: liczby sygnałów, tempa ich wyświetlania, bądź liczby etapów w poszczególnych testach, jednak zalecamy aby zmiany tych ustawień dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach, np. w celu uzyskania większego zróżnicowania (wariancji) otrzymywanych wyników - w grupach o wybitnym poziomie sprawności, w badaniach grup o obniżonym poziomie zdolności motorycznych lub w badaniach eksperymentalnych.

Spis Treści

 

1. "Reakcja prosta"

Opis próby:

Spis Treści

 

2. "Reakcja złożona"

Opis próby:

Spis Treści

 

3. "Piórkowski"

Opis próby:

Spis Treści

 

4. "Krzyżowy"

Opis próby:

Spis Treści

 

5. "Podzielność uwagi"

Opis próby:

Wskaźnik Uwagi - stosunek liczby trafień (wszystkich) do sumy liczby trafień i liczby błędów,

Wskaźnik Raptusa - stosunek liczby nietrafnych naciśnięć klawisza do sumy liczby trafień i liczby błędów - nietrafnych naciśnięć,

Wskaźnik Gapy - stosunek liczby sygnałów niezauważonych do sumy liczby trafień i liczby błędów - przeoczeń.

Interpretować należy wielkość: Wskaźnik Uwagi

Spis Treści

 

6. "Orientacja - postrzeganie"

                    Opis próby:

Spis Treści

Oznaczenia na klawiaturze

klaw_fot1.jpg (121850 bytes)

Fot.1. Oznaczenia klawiszy aktywnych w testach "Reakcja złożona", "Piórkowski", "Krzyżowy"

klaw_fot2.jpg (66574 bytes)

Fot.2. Przesłonięcie nieaktywnej części klawiatury w teście "Piórkowski"

klaw_fot3.jpg (51540 bytes)

Fot.3. Przesłonięcie nieaktywnej części klawiatury w teście "Krzyżowy"

Spis Treści

 

Normy punktowe i interpretacja wyników

Zamieszczona poniżej skala punktowa opracowana została na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży trenującej lekką atletykę i gry zespołowe. Ponieważ statystyki rezultatów dziewcząt i chłopców nie różnią się w sposób znaczący - co jest normą w przypadku zdolności koordynacyjnych, dlatego kryteria oceny zawarte w poszczególnych tabelach należy stosować dla obu płci. Zróżnicowanie dotyczy jedynie wieku badanych, przy czym najbardziej zasadnym jest następujący podział:

  1. do lat 12 włączenie;
  2. wiek 13, 14 i 15 lat;
  3. 16 lat i więcej.

Przydzielenie wynikowi wartości punktowych "3" i "4" oznacza, że badany osiągną rezultaty bliskie średniej w jego grupie wiekowej ("3" - poniżej średniej; "4" - powyżej średniej). Wynik punktowy "5" przyporządkowany jest rezultatom znacząco lepszym (ponadprzeciętnym) niż średnia, natomiast uzyskanie "6" punktów wskazuje rezultaty wybitne. Analogicznie wynik punktowy "2" odzwierciedla rezultaty znacząco niższe od średniej i "1" - krytycznie niskie.

Aby odczytać wartości punktowe odpowiadające rezultatom uzyskanym w testach należy przyjąć, że liczby umieszczone w kolumnach są granicami przedziałów zamkniętych prawostronnie.

Poniżej opisana jest szczegółowa procedura odczytywania wartości punktowych:

dla testów czasu reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Przykład 1:

czas reakcji prostej zmierzony w testowaniu 12-latka wyniósł 0,28;
w tabeli [A] najbliższą wynikowi odnalezioną wartością w wierszu czasu reakcji prostej jest 0,29, ponieważ 0,28 jest mniejsze od 0,29 więc za uzyskany czas reakcji należy przyznać 3 pkt.

Przykład 2:

czas wykonania testu krzyżowego u 15-latka wyniósł 90;
w tabeli [B] najbliższe wynikowi - odnalezione w wierszu czasu reakcji złożonej - wartości to 87 i 93

lub

 

 

dla testów podzielności uwagi i orientacji

jeśli wynik testu jest większy lub równy odnalezionej w tabeli wartości, przyznać trzeba liczbę punktów umieszczoną w nagłówku kolumny, w której znajduje się znaleziona wartość,

Przykład 1:

wskaźnik podzielności uwagi uzyskany w testowaniu 17-latka wyniósł 79;
w tabeli [C] najbliższą wynikowi odnalezioną wartością w wierszu wskaźnika podzielności uwagi jest 78, ponieważ 79 jest większe od 78 więc za uzyskany wynik należy przyznać 4 pkt.

Przykład 2:

wskaźnik orientacji przestrzennej uzyskany w testowaniu 12-latka wyniósł 39;
w tabeli [A] najbliższe wynikowi, odnalezione w wierszu wskaźnika orientacji przestrzennej, wartości to 45 i 33

lub

 

Tabela [A]. Kryteria punktowej oceny wyników testów - wiek 12 lat i młodsi (dziewczęta i chłopcy)

Punktacja

6 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

Czas reakcji prostej [s]

krótszy niż
0,21

0,24

0,26

0,29

0,30

0,33

Czas reakcji złożonej [s]

krótszy niż
0,35

0,43

0,47

0,55

0,59

0,67

Koord. wzrok.-ruch.
Czas próby: Piórkowski [s]

krótszy niż
75

83

87

94

98

106

Koord. wzrok.-ruch.
Czas próby: krzyżowy [s]

krótszy niż
96

108

114

127

133

146

Wskaźnik podzielności uwagi [%]

większy od
80

67

60

47

41

28

Wskaźnik orientacji przestrzennej [%]

większy od
82

70

64

52

45

33

 

Tabela [B]. Kryteria punktowej oceny wyników testów - wiek 13, 14 i 15 lat (dziewczęta i chłopcy)

Punktacja

6 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

Czas reakcji prostej [s]

krótszy niż
0,19

0,22

0,24

0,27

0,28

0,31

Czas reakcji złożonej [s]

krótszy niż
0,28

0,36

0,40

0,48

0,52

0,60

Koord. wzrok.-ruch.
Czas próby: Piórkowski [s]

krótszy niż
63

70

74

82

86

94

Koord. wzrok.-ruch.
Czas próby: krzyżowy [s]

krótszy niż
74

87

93

106

112

125

Wskaźnik podzielności uwagi [%]

większy od
87

74

68

54

48

35

Wskaźnik orientacji przestrzennej [%]

większy od
84

72

66

54

48

36

 

Tabela [C]. Kryteria punktowej oceny wyników testów - wiek 16 lat i starsi (dziewczęta i chłopcy)

Punktacja

6 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

Czas reakcji prostej [s]

krótszy niż
0,18

0,21

0,22

0,25

0,27

0,30

Czas reakcji złożonej [s]

krótszy niż
0,25

0,33

0,37

0,44

0,48

0,56

Koord. wzrok.-ruch.
Czas próby: Piórkowski [s]

krótszy niż
56

64

68

76

80

87

Koord. wzrok.-ruch.
Czas próby: krzyżowy [s]

krótszy niż
66

79

85

98

104

117

Wskaźnik podzielności uwagi [%]

większy od
98

85

78

65

59

46

Wskaźnik orientacji przestrzennej [%]

większy od 86

74

68

56

50

38

Spis Treści