Przeglądasz:

kiero.net » AMiSNS 2022/2023 » Statystyka medyczna
 Drukuj temat
Materiały do ćwiczeń
kiero
Ćwiczenia będą realizowane w oparciu o treści programowe/wykładowe i polegać będą na dokumentalnym opracowaniu danych statystycznych i ich własnej i możliwie naukowej interpretacji.

Na zaliczenie zajęć ćwiczeniowych składać się będzie zadany i dalej samodzielnie wykonany projekt zaliczeniowy, opracowany ręcznie, lub i przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz przedłożony w formie wydrukowanej/rękopisu Prowadzącemu (najpóźniej na ostatnich zaplanowanych zajęciach).

UWAGA! Do zajęć potrzebny będzie wydrukowany lub skserowany arkusz ćwiczeniowy oraz arkusz zmiennych (https://kiero.net...b/dane.pdf). Prosimy o wcześniejsze ich sobie zapewnienie.
Tu jest edytowalny plik ćwiczenia 1 i 2 https://kiero.net...enie_1.doc

I. Zajęcia organizacyjne (2 godz.). Wprowadzenie do statystyki opisowej.
Dokument roboczy do wydruku: http://kiero.net/...tyka_1.pdf
Zmienne do podglądu: https://kiero.net...b/dane.pdf - wybierz dowolną kolumnę i przepisz 30 wyników do odpowiedniej tabeli 1 wydrukowanego dokumentu roboczego, czyli w pierwszym kroku zadanie polega na:
- przepisaniu zadanych 30-zmiennych do tablicy 1,
- uporządkowaniu wartości z tablicy 1 od najmniejszych do największych (czyli tworzymy szereg uporządkowany rosnąco) i zapisaniu ich w tablicy 2,
- do tablicy 3 należy wpisać: wartość minimalną, Kwartyl 1, Mediana czyli Kwartyl 2, Kwartyl 3 i wartość maksymalną (patrz plik: https://kiero.net...etfile=123).
Mediana - dzielimy szereg uporządkowany na dwie równe części, czyli w tym przypadku 15 i 15, więc medianą będzie średnia arytmetyczna sąsiadujących ze sobą wartości z pozycji 15 i 16.
Kwartyl 1 - w tym przypadku pierwszą połowę (czyli pierwszą 15-ę) dzielimy na kolejne dwie części i otrzymujemy układ 7+1+7 (1-7,K1,9-15), więc kwartylem 1 będzie wartość na pozycji 8-ej.
Kwartyl 3 - w tym przypadku drugą połowę (czyli drugą 15-ę) też dzielimy na dwie kolejne części i otrzymujemy układ 7,K3,7 - więc kwartylem 3 będzie wartość na pozycji 23-ej (16-22, K3, 24-30).

W drugim kroku zadanie wymaga wykonania wykresu liczebności – tzw. histogramu. Aby to zrobić (w przypadku Naszego zadania) należy utworzyć 6 przedziałów klasowych i dalej wpisać liczbę zmiennych spełniających kryteria danego przedziału klasowego - tablica 4:
- Zaczynamy od obliczenia rozpiętości klasy przedziału (RPK):
RozpiętośćKlasyPrzedziału=(Maksimum-Minimum)/LiczbęKlas,
czyli (patrz tablica 3): od wartości maksymalnej odejmujemy wartość minimalną i następnie otrzymaną wartość dzielimy przez 6 i uzyskujemy w ten sposób stałą wartość, czyli rozpiętość klasy przedziału (RKP).
Budujemy teraz w oparciu o RKP tablicę przedziałów – tablica 4. czyli:
Klasa I zawiera się od minimum do minimum+RKP, - (zapisujemy wyliczoną wartość w Kolumnie "Do" w wierszu Klasy I i w kolumnie "Od w wierszu klasy II),
Klasa II zawiera się od minimum+RKP do minimum+(2 razy RKP),
Klasa III zawiera się od minimum+(2 razy RKP) do minimum+(3 razy RKP),
Klasa IV, Klasa V - etc. jw.
Klasa VI zawiera się od minimum+(5 razy RKP) do maksimum.

Następnie z tablicy 2 zliczamy liczbę wyników spełniających kryteria utworzonych klas. Przyjmujemy, że w klasie I są to wyniki od minimum i mniejsze niż koniec klasy I, a w klasie ostatniej (VI) równe klasie V i większe. Wyniki zapisujemy do kolumny "Ilość" tablicy 4.

Wartość w kolumnie "Środek klasy" SK (tablica 4), to średnia arytmetyczna wyliczona z kolumny "Od" i "Do" dla danej klasy, czyli SK=(Od+Do)/2

Na tej podstawie budujemy histogram - rysujemy słupki o takiej wysokości, jaka jest wpisana wartość w kolumnie "ilość" tablicy 4.
W ramce OPIS interpretujemy rozkład (kształt histogramu) wyników posługując się wyliczonymi wielkościami statystycznymi z tablicy 3 oraz wskazówkami Prowadzącego zajęcia.

Rozliczenie ćwiczenia polega na przekazaniu wykonanego dokumentu Prowadzącemu zajęcia.


II. Miary położenia i dyspersji (2 godz.).
Instrukcje w opracowaniu, lub zostaną wyświetlone na zajęciach.
Dokument roboczy do wydruku:https://kiero.net...tyka_2.pdf

III. Metody porównywania danych (2 godz.).
Instrukcje w opracowaniu, lub zostaną wyświetlone na zajęciach.
Dokument roboczy do wydruku: https://kiero.net...tyka_3.pdf
Zmienne do podglądu: https://kiero.net...b/dane.pdf - wybierz dwie dowolne osoby badane do porównania

IV. Statystyki dwuwymiarowe (2 godz.). (korelacja, regresja) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Instrukcje w opracowaniu, lub zostaną wyświetlone na zajęciach.
Dokument roboczy w arkuszu kalkulacyjnym Excel: https://kiero.net...tyka_4.xls
Przykład rozwiązania zadania https://kiero.net...zyklad.pdf
Pomocnym w rozwiązaniu tego zadania będzie przestudiowanie fragmentów publikacji Cięszczyk P. i inni (2008): Statystyka stosowana dla studentów uczelni sportowych... http://docplayer....ab_content

V. Zajęcia organizacyjne (2 godz.). Weryfikacja projektu i efektów kształcenia oraz wstępne wystawienie ocen końcowych.
Edytowane przez kiero dnia 05-03-2023 14:58
Administrator
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.10
337,053 unikalne wizyty