Przeglądasz:

kiero.net » AMISNS 2023/2024 » Statystyka medyczna
 Drukuj temat
Materiały do ćwiczeń
kiero
Ćwiczenia będą realizowane w oparciu o treści programowe/wykładowe i polegać będą na dokumentalnym opracowaniu danych statystycznych i ich własnej i możliwie naukowej interpretacji.

Na zaliczenie zajęć ćwiczeniowych składać się będzie zadany i dalej samodzielnie wykonany projekt zaliczeniowy, opracowany ręcznie, lub i przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz przedłożony w formie wydrukowanej/rękopisu Prowadzącemu (najpóźniej na ostatnich zaplanowanych zajęciach).

UWAGA! Do zajęć potrzebny będzie wydrukowany lub skserowany arkusz ćwiczeniowy oraz arkusz zmiennych (https://kiero.net...b/dane.pdf). Prosimy o wcześniejsze ich sobie zapewnienie.
Tu jest edytowalny plik ćwiczenia 1 i 2 https://kiero.net...enie_1.doc

I. Zajęcia organizacyjne (2 godz.). Wprowadzenie do statystyki opisowej.
Dokument roboczy do wydruku: https://kiero.net...tyka_1.pdf
Zmienne do podglądu: https://kiero.net...b/dane.pdf - wybierz dowolną kolumnę i przepisz 30 wyników do odpowiedniej tabeli 1 wydrukowanego dokumentu roboczego, czyli w pierwszym kroku zadanie polega na:
- przepisaniu zadanych 30-zmiennych do tablicy 1,
- uporządkowaniu wartości z tablicy 1 od najmniejszych do największych (czyli tworzymy szereg uporządkowany rosnąco) i zapisaniu ich w tablicy 2,
- do tablicy 3 należy wpisać: wartość minimalną, Kwartyl 1, Mediana czyli Kwartyl 2, Kwartyl 3 i wartość maksymalną (patrz plik: https://kiero.net...etfile=123).
Mediana - dzielimy szereg uporządkowany na dwie równe części, czyli w tym przypadku 15 i 15, więc medianą będzie średnia arytmetyczna sąsiadujących ze sobą wartości z pozycji 15 i 16.
Kwartyl 1 - w tym przypadku pierwszą połowę (czyli pierwszą 15-ę) dzielimy na kolejne dwie części i otrzymujemy układ 7+1+7 (1-7,K1,9-15), więc kwartylem 1 będzie wartość na pozycji 8-ej.
Kwartyl 3 - w tym przypadku drugą połowę (czyli drugą 15-ę) też dzielimy na dwie kolejne części i otrzymujemy układ 7,K3,7 - więc kwartylem 3 będzie wartość na pozycji 23-ej (16-22, K3, 24-30).

W drugim kroku zadanie wymaga wykonania wykresu liczebności – tzw. histogramu. Aby to zrobić (w przypadku Naszego zadania) należy utworzyć 6 przedziałów klasowych i dalej wpisać liczbę zmiennych spełniających kryteria danego przedziału klasowego - tablica 4:
- Zaczynamy od obliczenia rozpiętości klasy przedziału (RPK):
RozpiętośćKlasyPrzedziału=(Maksimum-Minimum)/LiczbęKlas,
czyli (patrz tablica 3): od wartości maksymalnej odejmujemy wartość minimalną i następnie otrzymaną wartość dzielimy przez 6 i uzyskujemy w ten sposób stałą wartość, czyli rozpiętość klasy przedziału (RKP).
Budujemy teraz w oparciu o RKP tablicę przedziałów – tablica 4. czyli:
Klasa I zawiera się od minimum do minimum+RKP, - (zapisujemy wyliczoną wartość w Kolumnie "Do" w wierszu Klasy I i w kolumnie "Od w wierszu klasy II),
Klasa II zawiera się od minimum+RKP do minimum+(2 razy RKP),
Klasa III zawiera się od minimum+(2 razy RKP) do minimum+(3 razy RKP),
Klasa IV, Klasa V - etc. jw.
Klasa VI zawiera się od minimum+(5 razy RKP) do maksimum.

Następnie z tablicy 2 zliczamy liczbę wyników spełniających kryteria utworzonych klas. Przyjmujemy, że w klasie I są to wyniki od minimum i mniejsze niż koniec klasy I, a w klasie ostatniej (VI) równe klasie V i większe. Wyniki zapisujemy do kolumny "Ilość" tablicy 4.

Wartość w kolumnie "Środek klasy" SK (tablica 4), to średnia arytmetyczna wyliczona z kolumny "Od" i "Do" dla danej klasy, czyli SK=(Od+Do)/2

Na tej podstawie budujemy histogram - rysujemy słupki o takiej wysokości, jaka jest wpisana wartość w kolumnie "ilość" tablicy 4.
W ramce OPIS interpretujemy rozkład (kształt histogramu) wyników posługując się wyliczonymi wielkościami statystycznymi z tablicy 3 oraz wskazówkami Prowadzącego zajęcia.

Rozliczenie ćwiczenia polega na przekazaniu wykonanego dokumentu Prowadzącemu zajęcia.


II. Miary położenia i dyspersji (2 godz.).
Instrukcje poniżej oraz zostaną omówione na zajęciach.
Dokument roboczy do wydruku:https://kiero.net...tyka_2.pdf
Ćwiczenie polega na wyliczeniu układu wartości:Średniej arytmetycznej (x), Dominanty (D) i Mediany (M), czyli zestawieniu porównania np.: x<M<D, lub x=M=D itp. Kolejnym elementem obliczeń jest określenie Współczynnika Zmienności (opartego na stosunku Odchylenia Standardowego do wartości Średniej Arytmetycznej).
Kolejność działań:
- zaczynamy od wyliczeń wartości OSTATNIEJ kolumny głównej tabeli na wydruku, czyli dla wiersza nr 1 dokonujemy operację przemnożenia wartości z kolumn: ilość i Śr.przedz.. Po dokonaniu obliczeń dla wszystkich wierszy tabeli (6-wierszy), sumujemy wyniki i zapisujemy wyliczoną wartość w komórce tabeli z oznaczeniem C.
- Wyliczamy tzw. ważoną średnią arytmetyczną, czyli dzielimy wartość z komórki C tabeli przez liczebność badanych N. Obliczoną wartość zapisujemy do tabeli 1 (poniżej na wydruku).
- Dokonujemy kolejnych obliczeń w głównej tabeli dokumentu. W kolumnie A (Odchylenia) wykonujemy operację odejmowania wartości Średniej Arytmetycznej (x) od wartości Śr.przedz. adekwatnie dla każdego wiersza tabeli głównej.
- W następnej kolumnie A2 (Kwadraty odchyleń) wyliczamy wartość z kolumny A poprzez podniesienie do kwadratu, czyli przemnożenie przez siebie wartości w kolumnie A, czyli A*A. Wyliczenia dla każdego wiersza zapisujemy w kolumnie A2.
- W przedostatniej kolumnie tabeli głównej (Iloczyny), adekwatnie jak poprzednio, dokonujemy operacji przemnożenia wartości z kolumny ilość i kolumny A2. Wyliczenia dla każdego wiersza zapisujemy w kolumnie Iloczyny. Finalnie sumujemy wartości w kolumnie Iloczyny i zapisujemy do komórki B tabeli głównej.
- Wyliczamy wartość Odchylenia Standardowego, czyli dzielimy wartość z komórki B tabeli głównej przez Liczebność badanych N. Z otrzymanej wartości wyciągamy pierwiastek kwadratowy i uzyskany wynik zapisujemy do Tabeli 1 w rubryce: Odch.Stand.
Obliczamy Dominantę (patrz wzór na D).
- Najpierw określamy n0 czyli wiersz w tabeli głównej, w której występuje największa liczba w kolumnie ilość. W tym przypadku jest to wartość 11 w 4-wierszu tabeli głównej. Na tej podstawie określiliśmy, że n0=11, adekwatnie n-1=5, a n+1=4 (patrz sąsiadujące komórki tabeli do wartości 11).
- Kolejne składniki wzoru na Dominantę to: X0=9,10 (patrz pierwszą wartość z 4-wiersza tabeli głównej), oraz c0=0,97 (rozpiętość przedziału dominanty, czyli 10,07-9,10).
- Finalne wyliczenie ze wzoru, czyli najpierw obliczamy ułamek (6/(6+7), potem mnożymy to przez c0=0,97 i na koniec to co otrzymaliśmy dodajemy do X0=9,10.
- Uzyskaną wartość Dominanty zapisujemy do Tabeli 1 w rubryce Dominanta.
Pozostałe uzupełnienia
- Do tabeli 1 przepisujemy wartość Mediany (patrz mała tabela w lewym górnym rogu dokumentu)
- Wyliczamy współczynnik zmienności (patrz wzór na Wsp.Zmienności) - adekwatnie obliczoną wartość zapisujemy do Tabeli 1.
- Rysujemy histogram wykorzystując dane z kolumny (Ilość) i łączymy szczyty słupków linią prostą. Zaznaczmy pionową kreską położenie Średniej Arytmetycznej (x), Mediany (M) i Dominanty (D)
- zestawiamy (zapisujemy) na histogramie porównanie x, M, D

Na podstawie instrukcji podanych na zajęciach, dodatkowo na histogramie można lekko zakreskować obszar dyspersji (odchylenia standardowego) i zestawić kontury odchyleń ćwiartkowych.

Rozliczenie ćwiczenia polega na przekazaniu wykonanego dokumentu Prowadzącemu zajęcia.

III. Metody porównywania danych (2 godz.).
Instrukcje zostaną wyświetlone na zajęciach.
Dokument roboczy do wydruku: https://kiero.net...tyka_3.pdf
Zmienne do podglądu: https://kiero.net...b/dane.pdf - wybierz dwie dowolne osoby badane do porównania

IV. Statystyki dwuwymiarowe (2 godz.). (korelacja, regresja) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz pakietu statystycznego Jamovi
Instrukcje zostaną wyświetlone na zajęciach.
Dokument źródłowy w arkuszu kalkulacyjnym Excel: https://kiero.net...dane2.xlsx
1. Pobierz dokument roboczy arkusza Jamovi: https://kiero.net...etfile=139
2. W Jamovi (za przykładem przedstawionym przez Prowadzącego) przeprowadź podstawowe statystyki dla zmiennych ciężar (X) i wysokość ciała (Y): liczebność, minimum, kwartyl 1, mediana, średnia arytmetyczna, kwartyl 3, maksimum, korelacja Pearsona.
a. przeprowadź podstawową analizę statystyczną dla zmiennych ciężar (X) i wysokość ciała (Y) zestawiając (w Exploration): liczebność, minimum, kwartyl 1, mediana, średnia arytmetyczna, kwartyl 3, maksimum, zbadaj Normalność rozkładu zmiennych (Normality) oraz zestaw wykresy typu Histogram i Box.
b. w zakładce Analyses/Regression dokonaj analizy interakcji zmiennych XY (Correlation Matrix): zestaw tabelę korelacji Pearsona i Kendall's Tau-b z dodatkowymi opcjami (sygnatury i flagi), wyświetl wykres (Plot) zaznaczając wszystkie opcje.
c. Spróbuj samodzielnie zbadać inne zależności zmiennych (Correlation Matrix): np. Wysokość ciała i skok w dal z miejsca, ciężar ciała i pchnięcie kulą itp.
d. Wykonany raport zapisz do pliku PDF.
3. Rozliczenie ćwiczenia: przesłać wykonane pliki jako załącznik na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy.


V. Zajęcia organizacyjne (2 godz.). Weryfikacja projektu i efektów kształcenia oraz wstępne wystawienie ocen końcowych.
kiero udostępnia plik:
zadanie4.omv [2.84kB / 184 Pobrane]

Edytowane przez kiero dnia 19-02-2024 19:48
Administrator
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.20
382,723 unikalne wizyty